A Message from Consumer Action

Consumer Action's MoneyWi$e educational materials have moved to our Managing Money Project website. Here you may view, download and order bulk copies of the MoneyWi$e materials. Please make a note of the Managing Money Project address— www.managing-money.org —and add it to your address book.

Consumer Action Publications

Consumer Action creates award-winning multilingual educational guides on a wide range of personal finance topics and other subjects of interest to consumers. Many publications are available in Chinese, Korean, Spanish and Vietnamese, as well as English. Each year, we distribute more than a million of our publications through a national network of 7,000 community organizations. Non-profit and community-based agencies may order these free publications in bulk by clicking here for downloadable order forms or online ordering instructions.

1993

April

02
Budgeting and Planning (Chinese) Cover

Budgeting and Planning (Chinese) Building a Better Future.

本文內容詳述如何以預算及計劃控制財務困難。解說一項預算的各種功能﹑如何做現金流向分析﹐以及如何製作有用的預算。同時也詳述如何密切配合預算使其發生作用。

An illustrated fact sheet explaining how to control financial problems by budgeting and planning. Explains the functions of a budget, how to do a cash flow analysis, and how to create a workable budget. Also describes how to stick to a budget and make it work.

Budgeting and Planning (Korean) Cover

Budgeting and Planning (Korean) Building a Better Future.

그림이 첨부된 이 자료는 금전 관리를 위해 예산과 계획을 세우는 요령에 대해 설명하고 있습니다. 예산의 기능, 지출 관리법, 실천 가능한 예산 등에 대한 도움말과 정해진 예산을 집행하고 실천하는 요령에 대한 설명도 포함하고 있습니다.

An illustrated fact sheet explaining how to control financial problems by budgeting and planning. Explains the functions of a budget, how to do a cash flow analysis, and how to create a workable budget. Also describes how to stick to a budget and make it work.

Budgeting and Planning (Vietnamese) Cover

Budgeting and Planning (Vietnamese) Xây Dựng Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn.

Một bản hướng dẫn giải thích phương cách kiểm soát các vấn đề tài chánh qua việc hoạch định và quản trị ngân sách. Bài viết giải thích các công dụng của ngân sách, phương cách phân tích sự lưu động của tiền mặt, làm thế nào để thiết lập một ngân khoản đúng đắn. Bài cũng giải thích phương cách tuân thủ ngân sách đã định.

An illustrated fact sheet explaining how to control financial problems by budgeting and planning. Explains the functions of a budget, how to do a cash flow analysis, and how to create a workable budget. Also describes how to stick to a budget and make it work.

Banking Basics (Russian) Cover

Banking Basics (Russian) Checking Account Check List.

An illustrated fact sheet that explains how to open a checking account. Explains different kinds of accounts and their fees, check processing, automatic deposit and bill paying, and ATM/debit cards.

01
California Immigrants and Credit (Russian) Cover

California Immigrants and Credit (Russian).

A fact sheet designed to explain credit to California immigrants: how to qualify for it, how to use it properly, and how to avoid problems. Discusses creditors, credit history, credit bureaus, scams, and abuses. Includes a short glossary of credit terms and a listing of community resources for further information.

California Immigrants and Credit (Vietnamese) Cover

California Immigrants and Credit (Vietnamese).

Bài hướng dẫn giải thích tín dụng cho người di dân California: phương cách đạt tiêu chuẩn để lấy tín dụng, cách sử dụng đúng đằn, và phương cách tránh vấn đề xảy ra với tín dụng. Bài viết giải thích các cơ quan cho tín dụng, lý lịch tín dụng, cơ quan báo cáo tín dụng, mánh lới lường gạt và lạm dụng. Bài viết cũng đính kèm một bảng chú giải danh từ tín dụng và các nguồn hướng dẫn trong cộng đồng.

A fact sheet designed to explain credit to California immigrants: how to qualify for it, how to use it properly, and how to avoid problems. Discusses creditors, credit history, credit bureaus, scams, and abuses. Includes a short glossary of credit terms and a listing of community resources for further information.

California Immigrants and Credit (Korean) Cover

California Immigrants and Credit (Korean).

이 자료는 캘리포니아주 이민자들에게 신용에 대해 설명하고 있으며 자격을 얻는 방법, 알맞게 사용하는 방법, 문제를 피하는 방법 등을 포함하고 있습니다. 또한 채권자, 신용 기록, 신용 관련 부서, 신용 사기, 그리고 신용의 악용 등에 대한 설명과 간단한 신용 관련 용어들에 대한 해설과 더 자세한 정보를 얻을 수 있는 지역 공급원 등에 대해 설명하고 있습니다.

A fact sheet designed to explain credit to California immigrants: how to qualify for it, how to use it properly, and how to avoid problems. Discusses creditors, credit history, credit bureaus, scams, and abuses. Includes a short glossary of credit terms and a listing of community resources for further information.

Banking Basics Cover

Banking Basics Checking Account Check List.

An illustrated fact sheet that explains how to open a checking account. Explains different kinds of accounts and their fees, check processing, automatic deposit and bill paying, and ATM/debit cards.

Surviving and Controlling Debt Cover

Surviving and Controlling Debt Know What You Want.

An illustrated fact sheet that discusses the importance of managing debt so that it does not become a problem. Explains debt danger signals and how to reduce debt. Also explains collection agencies, debt counseling, and bankruptcy.

California Immigrants and Credit (Chinese) Cover

California Immigrants and Credit (Chinese).

本文專門向加州移民解說有關信貸問題: 申請資格﹑如何正確使用﹑如何避免發生問題等。而且針對貸款公司﹑信用記錄﹑信用報告機構﹑信用詐騙及信貸濫用等均有討論。內容並包括簡短的信貸專有名詞以及社區資源名單以便提供更多資訊。

A fact sheet designed to explain credit to California immigrants: how to qualify for it, how to use it properly, and how to avoid problems. Discusses creditors, credit history, credit bureaus, scams, and abuses. Includes a short glossary of credit terms and a listing of community resources for further information.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

MoneyWise Modules

Managing Money Topics

Help Desk

Advocacy