A Message from Consumer Action

Consumer Action's MoneyWi$e educational materials have moved to our Managing Money Project website. Here you may view, download and order bulk copies of the MoneyWi$e materials. Please make a note of the Managing Money Project address— www.managing-money.org —and add it to your address book.

Consumer Action Publications

Consumer Action creates award-winning free multilingual educational guides on a wide range of personal finance topics and other subjects of interest to consumers. Many publications are available in Chinese, Korean, Spanish and Vietnamese, as well as English. Each year, we distribute more than a million of our publications through a national network of 7,500 community organizations. Nonprofit and community-based agencies may order these free publications in bulk by clicking here for downloadable order forms or online ordering instructions.

2018

June

21
Just Say No to Scams - PowerPoint Training Slides Cover

Just Say No to Scams - PowerPoint Training Slides.

This downloadable PowerPoint presentation is designed to be used in conjunction with the “Just Say No to Scams’” lesson plan. The slides provide a visual component to the training that helps to engage learners and improve retention.

April

04
Micro business: Preparing for success (Spanish) Cover

Micro business: Preparing for success (Spanish).

El abrir una pequeña empresa o microempresa puede ser la clave del éxito profesional y financiero a largo plazo. Pero dado que muchas empresas no pasan de los primeros años, convertirse en empresario no es una decisión a la ligera. Esta guía explica el proceso de planificación y lanzamiento de una microempresa, desde la estimación de costos y ganancias y la búsqueda de financiamiento hasta la identificación de requisitos legales y profesionales (seguros, teneduría de libros, asesoramiento comercial, etc.) y el comercio por Internet.

March

29
Micro Business: Preparing for success (Vietnamese) Cover

Micro Business: Preparing for success (Vietnamese).

Bắt đầu bằng một doanh thương nhỏ - hay tiểu thương- có thể là chìa khoá dẫn đến một doanh thương chuyên nghiệp lâu bền và phát đạt. Nhưng vì có nhiều doanh thương không sống nổi sau năm năm, vì thế muốn trở thành một thương nhân, quý vị cần có quyết định nghiêm túc. Bản hướng dẫn này giải thích về tiến trình hoạch định và khai trương một doanh thương nhỏ, từ ước tính phí tổn/thâu nhập và tìm nguồn tiền trợ giúp đến hiểu biết về các nhu cầu pháp lý và chuyên gia (bảo hiểm, kế toán, cố vấn thương mại, v.v.) và buôn bán trên mạng điện toán.

Starting a very small—or micro—business can be the key to long-term professional and financial success. But since many businesses do not make it past the first few years, becoming an entrepreneur is not a decision to make lightly. This guide explains the process of planning and launching a micro business, from estimating costs/earnings and finding funding to identifying legal and professional needs (insurance, bookkeeping, business advice, etc.) and doing business on the internet.

February

28
Job Training Programs Quiz Cover

Job Training Programs Quiz.

Use this game to help teach groups of learners about the pitfalls of for-profit job training programs and the advantages of other options.

16
Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Vietnamese) Cover

Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Vietnamese) Low-income working taxpayers may qualify for the federal EITC.

Tiền được trả về từ thuế thâu nhập EITC (The Earned Income Tax Credit) giúp những người lao động và gia đình của họ có mức thâu nhập thấp nhận thêm tiền thuế trả về khi họ khai thuế liên bang. Nội dung ấn bản này bao gồm các quy định cho mùa thuế 2017.

The Earned Income Tax Credit (EITC) helps low-income, working taxpayers and families get more money back when they file their federal income tax return. This publication contains EITC guidelines for the 2017 tax year.

09
Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Chinese) Cover

Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Chinese) Low income working taxpayers may qualify for the Federal EITC.

工薪退稅優惠(EITC) 有助於低收入工作納稅人及家庭在申報聯邦所得稅時得到更多的退稅。本手冊包含2017年稅務年度的低收入者工薪退稅優惠(EITC)指標。

The Earned Income Tax Credit (EITC) helps low income, working taxpayers and families get more money back when they file their federal income tax forms.This publication contains EITC guidelines for the 2017 tax year.

05
Get Credit for Your Hard Work (2018 Tax Year) (Korean) Cover

Get Credit for Your Hard Work (2018 Tax Year) (Korean) Low-income working taxpayers may qualify for the federal EITC.

근로 소득세액 공제(The Earned Income Tax Credit, EITC)는 저소득 근로계층 납세자들과 가족들이 연방 소득세 신고를 할때 보다 많은 환불을 받을 수 있도록 도와줍니다. 이 안내서는 2017년 과세연도의 EITC에 대한 정보를 담고 있습니다.

The Earned Income Tax Credit (EITC) helps low-income, working taxpayers and families get more money back when they file their federal income tax return. This publication contains EITC guidelines for the 2017 tax year.

January

25
Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Spanish) Cover

Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Spanish) Los contribuyentes activos de bajos ingresos pueden calificar para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, siglas de Earned Income Tax Credit) ayuda a los contribuyentes activos de bajos ingresos y a sus familias a recibir más dinero en reembolsos cuando presentan su declaración federal de impuestos. Esta publicación contiene las pautas establecidas para el año impositivo 2017.

23
Micro business: Preparing for success (Korean) Cover

Micro business: Preparing for success (Korean).

매우 작은 (또는 마이크로) 비즈니스 창업은 장기적인 사업 및 재정적 성공의 열쇠가 될 수 있습니다. 그러나 많은 비즈니스들이 처음 몇 년을 버티지 못하므로 창업은 쉬운 결정이 아닙니다. 이 안내서는 마이크로 비즈니스 계획 및 창업 과정, 비용/수입 산정, 자금 조달, 법적 및 전문적 필요 사항 파악 (보험, 회계, 사업 조언 등) 그리고 인터넷을 이용한 비즈니스 둥에 대해 설명하고 있습니다.

Starting a very small—or micro—business can be the key to long-term professional and financial success. But since many businesses do not make it past the first few years, becoming an entrepreneur is not a decision to make lightly. This guide explains the process of planning and launching a micro business, from estimating costs/earnings and finding funding to identifying legal and professional needs (insurance, bookkeeping, business advice, etc.) and doing business on the internet.

2017

December

21
Personal bankruptcy: Your financial fresh start (Vietnamese) Cover

Personal bankruptcy: Your financial fresh start (Vietnamese).

Khai phá sản có thể giúp người tiêu thụ đang rối rắm vì mắc nợ, nhưng trước khi quyết định khai phá sản, người ta cần biết rất nhiều về thủ tục khai phá sản và hậu quả của nó. Bản hướng dẫn này giải thích sự khác biệt giữa hai loại khai phá sản cá nhân, người khai phải làm gì, các món nợ và tài sản sẽ ra sao, suy xét về các lựa chọn khác, giải thích khái quát về các thủ tục pháp lý, và hướng dẫn tìm sự trợ giúp ở đâu cũng như các chi tiết khác. 

Bankruptcy can offer a financial fresh start for consumers overwhelmed by debt, but there is a lot to know about the process and potential consequences before a decision to file can be made. This guide explains the differences between the two types of personal bankruptcy, what is required of filers, what happens to debts and assets, alternatives to consider, the general legal process, and where to find assistance and more information.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

MoneyWise Modules

Managing Money Topics

Help Desk

Advocacy