A Message from Consumer Action

Consumer Action's MoneyWi$e educational materials have moved to our Managing Money Project website. Here you may view, download and order bulk copies of the MoneyWi$e materials. Please make a note of the Managing Money Project address— www.managing-money.org —and add it to your address book.

Consumer Action Publications

Consumer Action creates award-winning multilingual educational guides on a wide range of personal finance topics and other subjects of interest to consumers. Many publications are available in Chinese, Korean, Spanish and Vietnamese, as well as English. Each year, we distribute more than a million of our publications through a national network of 7,000 community organizations. Non-profit and community-based agencies may order these free publications in bulk by clicking here for downloadable order forms or online ordering instructions.

2020

August

03
Estate planning: Critical decisions for uncertain times Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times Coping with COVID-19.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

July

14
Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese) Cover

Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese) Đối phó với COVID-19.

Hàng triệu người lao động nhập cư bất hợp pháp không đủ điều kiện nhận được sự tài trợ kinh tế của chính phủ liên bang giống như những công dân Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19. Ấn bản này cung ứng các chỉ dẫn và nguồn giúp đỡ để tìm các chương trình trợ giúp tài chánh của chính phủ tiểu bang, địa phương và của tư nhân được thiết lập đặc biệt cho những người nhập cư bất hợp pháp hay không hỏi về diện nhập cư khi cứu xét tiểu chuẩn.

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

09
Financial assistance for undocumented workers (Chinese) Cover

Financial assistance for undocumented workers (Chinese) 應對COVID-19 (新冠肺炎).

在COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,數百萬無證員工沒有資格獲得政府向美國公民所提供的聯邦經濟援助。這本刊物提供各項協助資源和申請提示,可供查詢各州、地方和私人之專門設置為無證移民或在確定申請資格時不需提供移民身份的財務援助計劃。

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

06
Financial assistance for undocumented workers (Korean) Cover

Financial assistance for undocumented workers (Korean) COVID-19에 대한 대응.

COVID-19 팬데믹 동안 수백만의 서류 미비 근로자들은 미국 시민들이 이용할 수 있는 연방 경제 지원을 받을 수 없습니다. 이 안내서는 서류 미비 이민자들을 위해 특별히 마련되었거나 자격을 결정할 때 이민 신분을 묻지 않는 주, 지역 및 민간 재정 지원 프로그램을 찾는데 도움이 되는 정보와 지원처를 제공합니다.

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

June

18
Financial assistance for undocumented workers (Spanish) Cover

Financial assistance for undocumented workers (Spanish) Cómo hacerle frente al COVID-19.

Millones de trabajadores indocumentados no califican para la ayuda económica federal que se les ofrece a ciudadanos estadounidenses durante la pandemia del coronavirus. Esta publicación ofrece consejos y recursos para ayudarle a encontrar programas de asistencia financiera estatales, locales y privados diseñados especialmente para inmigrantes indocumentados o que no preguntan sobre su estado migratorio.

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

04
Financial assistance for undocumented workers Cover

Financial assistance for undocumented workers Coping with COVID-19.

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

01
Financial health and FinTech COVID relief Cover

Financial health and FinTech COVID relief. The financial health and FinTech community has mobilized to offer online resources, coaching, financial support and other relief to consumers.

April

09
Improving your financial health with FinTech (Vietnamese) Cover

Improving your financial health with FinTech (Vietnamese) Hướng dẫn người mới dùng ứng dụng (apps) tài chánh cá nhân.

Financial Technology (FinTech) là từ ngữ diễn tả các phương tiện dùng kỹ thuật hiện đại, tân tiến như mạng điện toán và các ứng dụng gọi là “apps” (chương trình có thể tải xuống máy di động) để phát triển mạnh các công cụ về dịch vụ tài chánh cho người tiêu thụ và thương nghiệp. Đối với người muốn cải thiện tài chánh và quyết tâm đạt đến mục tiêu, FinTech có thể giúp tiến trình được thuận tiện, hữu hiệu và ngay cả thành công hơn. Bản hướng dẫn này sẽ giới thiệu quý vị tới các công cụ FinTech có sẵn và cách nó giúp ra sao. Quý vị cũng sẽ biết nên cân nhắc điều gì khi chọn một ứng dụng (app) và cách bảo vệ quý vị khi dùng FinTech.

Financial technology (FinTech) is the use of modern technology, such as the internet and apps (downloadable mobile software), to develop powerful financial services tools for consumers and businesses. For those who are motivated to improve their finances and dedicated to working toward their goals, FinTech can make the process more convenient, efficient and even rewarding. This guide will introduce you to the types of FinTech tools available and how they can help you. It will also tell you what to consider when choosing an app and how to stay safe when using FinTech.

March

24
Improving your financial health with FinTech (Korean) Cover

Improving your financial health with FinTech (Korean) 개인 금융 앱 초보자를 위한 가이드.

금융 기술 (Financial technology [FinTech])은 소비자와 기업을 위한 강력한 금융 서비스 도구 개발을 위해 인터넷 및 앱 (다운로드 가능한 모바일 소프트웨어)과 같은 최신 기술을 이용하는 것입니다. 핀테크는 재정 개선에 동기를 부여하고 목표를 향해 노력하는 사람들을 위해 이 과정을 보다 편리하고 효율적이며 보람있게 만들 수 있습니다. 이 안내서는 사용 가능한 핀테크 도구들의 유형과 그 도구들이 어떤 도움을 줄 수 있는지를 소개합니다. 또한 앱을 선택할 때 고려해야할 사항과 핀테크를 안전하게 이용하는 방법을 알려줍니다.

Financial technology (FinTech) is the use of modern technology, such as the internet and apps (downloadable mobile software), to develop powerful financial services tools for consumers and businesses. For those who are motivated to improve their finances and dedicated to working toward their goals, FinTech can make the process more convenient, efficient and even rewarding. This guide will introduce you to the types of FinTech tools available and how they can help you. It will also tell you what to consider when choosing an app and how to stay safe when using FinTech.

16
Improving your financial health with FinTech (Chinese) Cover

Improving your financial health with FinTech (Chinese) 個人理財應用程式初學者指南.

金融科技(FinTech)是專門使用互聯網及各種apps (應用程式, 是可供下載的行動軟件)的現代科技,專為消費者和企業而開發出功能強大的金融理財服務工具。對於那些希望改善他們的財務狀況並致力於實現目標的人,金融科技可以使相關過程更加便捷,成效高,甚至有回報。這本指南將詳盡介紹目前可供使用的金融科技(FinTech)種類以及它們如何為你提供幫助。本指南也將解釋選擇這些應用程序時應考慮的事項以及當你使用FinTech金融科技時應如何確保安全。

Financial technology (FinTech) is the use of modern technology, such as the internet and apps (downloadable mobile software), to develop powerful financial services tools for consumers and businesses. For those who are motivated to improve their finances and dedicated to working toward their goals, FinTech can make the process more convenient, efficient and even rewarding. This guide will introduce you to the types of FinTech tools available and how they can help you. It will also tell you what to consider when choosing an app and how to stay safe when using FinTech.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

MoneyWise Modules

Managing Money Topics

Help Desk

Advocacy