A Message from Consumer Action

Consumer Action's MoneyWi$e educational materials have moved to our Managing Money Project website. Here you may view, download and order bulk copies of the MoneyWi$e materials. Please make a note of the Managing Money Project address— www.managing-money.org —and add it to your address book.

Consumer Action Publications

Consumer Action creates award-winning multilingual educational guides on a wide range of personal finance topics and other subjects of interest to consumers. Many publications are available in Chinese, Korean, Spanish and Vietnamese, as well as English. Each year, we distribute more than a million of our publications through a national network of 7,000 community organizations. Non-profit and community-based agencies may order these free publications in bulk by clicking here for downloadable order forms or online ordering instructions.

2020

October

12
Improving your financial health with FinTech - Video Cover

Improving your financial health with FinTech - Video A beginner’s guide to personal finance apps. This video will introduce you to the types of FinTech tools available and how they can help you. It will also tell you what to consider when choosing an app and how to stay safe when using FinTech.

Improving your financial health with FinTech - Video (Spanish) Cover

Improving your financial health with FinTech - Video (Spanish) A beginner’s guide to personal finance apps.

Esta vídeo le presenta los tipos de herramientas fintech disponibles y cómo pueden ayudarle. También explica lo que debe tener en cuenta al elegir una aplicación y cómo utilizarla de forma segura.

This video will introduce you to the types of FinTech tools available and how they can help you. It will also tell you what to consider when choosing an app and how to stay safe when using FinTech.

September

11
Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Vietnamese) Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Vietnamese) Đối Phó với COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy người ta suy nghĩ đến việc chuyện làm các quyết định quan trọng cho ngày cuối của cuộc đời trước khi biến cố xảy ra. Ấn bản này phác thảo các quyết định quan trọng về gia tài mà mọi người nên làm bây giờ, giải thích các văn bản và công cụ nào giúp bảo đảm ước muốn của quý vị được toại nguyện, và cung ứng các nguồn tài liệu để tìm hiểu thêm, được giúp đỡ và làm các bước kế tiếp.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

10
Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Korean) Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Korean) COVID-19에 대한 대응.

코비드 전염병은 우리로 하여금 인생 막바지에 관련된 중대한 사항들을 위기가 오기 전에 결정해야 한다는 지혜를 가져다 주었습니다. 이 지문은 모든이들이 지금 결정해야 할 부동산 계획에 관련된 지식들을 요약하고 있습니다. 여기에 소개된 관련 문서 및 정보들은 당신의 소망이 실현될 수 있는 방법과 그에 필요한 지식을 배울 수 있는 곳, 어떻게 하면 도움을 받을 수 있는지, 적합한 절차는 무엇인지를 담고 있습니다.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

08
Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Spanish) Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Spanish) Cómo hacerle frente al COVID-19.

La pandemia del COVID-19 ha recalcado la importancia de tomar decisiones críticas sobre el final de la vida antes de que ocurra una crisis. Esta publicación describe decisiones claves que se deben tomar en estos momentos, explica cuáles documentos y herramientas le ayudan a garantizar que sus deseos se lleven a cabo, y proporciona recursos para aprender más, obtener ayuda y tomar los pasos a seguir.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

August

20
Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Chinese) Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Chinese) 應對COVID-19(新冠肺炎).

COVID-19新冠肺炎疫情已經使人人都深切意識到,在危機來臨之前應該明智決定,先做出至關重要的臨終規劃。這本刊物概述了每個人應該即日就做出關鍵性的遺產規劃,同時內容有詳細說明哪些遺產規劃文件和工具可以確保個人遺願在來日得以實現。並且還有提供各種資源,例如其他相關資訊、怎樣得到協助,以及如何採取下一步措施等。

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

03
Estate planning: Critical decisions for uncertain times Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times Coping with COVID-19.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

July

14
Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese) Cover

Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese) Đối phó với COVID-19.

Hàng triệu người lao động nhập cư bất hợp pháp không đủ điều kiện nhận được sự tài trợ kinh tế của chính phủ liên bang giống như những công dân Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19. Ấn bản này cung ứng các chỉ dẫn và nguồn giúp đỡ để tìm các chương trình trợ giúp tài chánh của chính phủ tiểu bang, địa phương và của tư nhân được thiết lập đặc biệt cho những người nhập cư bất hợp pháp hay không hỏi về diện nhập cư khi cứu xét tiểu chuẩn.

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

09
Financial assistance for undocumented workers (Chinese) Cover

Financial assistance for undocumented workers (Chinese) 應對COVID-19 (新冠肺炎).

在COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,數百萬無證員工沒有資格獲得政府向美國公民所提供的聯邦經濟援助。這本刊物提供各項協助資源和申請提示,可供查詢各州、地方和私人之專門設置為無證移民或在確定申請資格時不需提供移民身份的財務援助計劃。

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

06
Financial assistance for undocumented workers (Korean) Cover

Financial assistance for undocumented workers (Korean) COVID-19에 대한 대응.

COVID-19 팬데믹 동안 수백만의 서류 미비 근로자들은 미국 시민들이 이용할 수 있는 연방 경제 지원을 받을 수 없습니다. 이 안내서는 서류 미비 이민자들을 위해 특별히 마련되었거나 자격을 결정할 때 이민 신분을 묻지 않는 주, 지역 및 민간 재정 지원 프로그램을 찾는데 도움이 되는 정보와 지원처를 제공합니다.

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

MoneyWise Modules

Managing Money Topics

Help Desk

Advocacy